Társasházi törvény

2003. évi CXXXIII. törvény

a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok érdekeinek érvényesítése érdekében alkották a törvényt.

Polgári törvénykönyv

2013. évi V. törvény

E törvény a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza a személyek alapvető vagyoni és személyi viszonyait.

Kormány rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

17/2015. (II. 16.) korm. rendelet

Kormány rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

NGM rendelet a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet

Ez a rendelet szabályozza az építménybe és az építkezéseken állandó jelleggel, tartós üzemeltetési céllal beépített felvonók és a 3. mellékletben meghatározott, a felvonókhoz alkalmazandó biztonsági berendezések biztonsági követelményeit és megfelelőségük tanúsításának rendjét.

Törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről

2015. évi CCXI. törvény

A törvényt a kéményseprő-ipari tevékenység hosszú távú, zavartalan ellátásának biztosítása, az emberi élet védelme, a vagyonbiztonság, a természeti és épített környezet levegőtisztaságának védelme, a klímavédelem, az energiahatékonyság, valamint a károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében, a tevékenység feltételeinek megteremtése alkották.

Kormány rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

A központi fűtés és melegvíz-szolgáltatást szabályozó kormányrendelet

Az épített környezet védelméről szóló törvény

1997. évi LXXVIII. törvény

Az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről, jogokról és kötelezettségekről, továbbá az ezekkel kapcsolatos feladatokról, hatáskörökről és hatósági jogkörökről rendelkezik.

Az építőipari kivitelezésről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

Az épített környezet alakításáról és védelméről , a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól rendelkezik.

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet

Az épületek és az épület önálló rendeltetési egységei energetikai jellemzőinek tanúsítási eljárására kell alkalmazni.

Építőipari termékek kötelező alkalmassági ideje

12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet

A rendelet hatálya a rendelet mellékletében felsorolt egyes nyomvonal jellegű építményeket, létesítményeket és azok műtárgyait alkotó helyszínen készített vagy előregyártott szerkezetekre és berendezésekre (a továbbiakban: nyomvonal jellegű építményszerkezetek) és az azok létrehozásával felhasznált egyes termékekre és anyagokra (a továbbiakban: termék) terjed ki.

Gázkészülékek műszaki felülvizsgálata

2017. évi LVII. Törvény/1. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása*157/2017. (VI. 16.) Korm. Rendelet

A fogyasztóknak kedvez az új szabályozás, amely szerint földgázszolgáltatás területén az ellenőrzéseknél az elosztó társaságok nem a gáztömörséget vizsgálják, hanem az esetleges gázszivárgást, az intézkedés a Könnyű közmű program része

Könnyű közmű program

2017. évi LVII. Törvény; 157/2017. (VI. 16.) Korm. Rendelet

földgázellátásról szóló 2008. évi XL. Törvény, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény ; Ingyenes közműcsatlakozás, olcsóbb és fogyasztóbarát ügyintézés

Lakástakarékpénztári törvény

1996. évi CXIII. törvény

A törvény célja, hogy ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot,- elősegítse a lakásvagyon állomány értékének megőrzését,megteremtse a lakás-előtakarékosság zárt és elkülönült rendszerben, biztonságos keretek között, állami támogatással történő lebonyolításának feltételeit

Lakásszövetkezeteki törvény

2004. évi CXV. törvény

az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és szakszerű működése, és a lakásszövetkezeti tagok érdekeinek érvényesítése érdekében alkották a törvényt.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzése, a tűzeseteknél, a műszaki mentéseknél való segítségnyújtás, és a tűz elleni védekezésben résztvevők jogainak, kötelezettségeinek, valamint a védekezés szervezeti, irányítási rendjének, személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek szabályozására hozták a törvényt

A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól

23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet

Üzletszerűen végzett társasház-kezelői, illetőleg üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenységet az folytathat, aki rendelkezik a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tht.) felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek

A bajba jutott társasházakat, a lakóközösség együttműködésével ki tudjuk vezetni a válságból.

HVG & Céginformáció.hu bronz tanúsítvány